Podať podnet 2017-11-27T21:07:14+00:00

Rady pred podaním podnetu

  1. Overte si, či spĺňate podmienky na podanie podnetu- spotrebiteľ (fyzická osoba, nepodnikateľ), klient členskej banky, prešli ste reklamačným konaním
  2. Stiahnite si formulár pre podanie podnetu
  3. Vypíšte ho, popíšte problém a konkrétne námietky
  4. Napíšte návrh, ktorého sa domáhate
  5. Na poslednej strane je dôležitý vlastnoručný podpis, bez neho nemôže Bankový ombudsman prešetrovať spor
  6. K podnetu je nutné doložiť výsledok reklamačného konania ako dôkaz, že ste prešli vnútrobankovým reklamačným konaním
  7. Doložiť akékoľvek doklady a dokumenty súvisiace s prípadom (zmluvy, žiadosti, komunikácia s bankou a podobne)
  8. Zašlite nám kompletný podnet buď poštou na adresu Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, elektronicky na ombudsman@bankovyombudsman.sk, prípadne doručte osobne do našej kancelárie, ktorá sídli na Rajskej 15/A, 811 08 v Bratislave
  9.  

Ako funguje riešenie sporov

Stiahnuť formulár