Alternatívne riešenie sporov 2018-02-12T11:21:31+00:00

Alternatívne riešenie sporov

Zákonom č. 391/2015 Z. z. o  alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ARS) sa na Slovensku zaviedol nový spôsob mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak ani výzva spotrebiteľa neprinesie želaný výsledok, spotrebiteľ sa môže obrátiť na jeden zo subjektov ARS. Zoznam subjektov ARS je dostupný na stránke MH SR. Tento subjekt konkrétny prípad posúdi a  môže začať proces ARS, ktorý predstavuje rýchlejší a  menej nákladný variant oproti súdnemu konaniu či mediácii.

V súlade so Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je potrebné, aby predávajúci informoval spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy, t.j. predtým než spotrebiteľ odošle objednávku zrozumiteľným spôsobom o možnosti obrátiť sa na subjekt ARS v prípadoch ustanovených Zákonom o ARS. Túto povinnosť má predávajúci aj podľa Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie ARS aj prostredníctvom https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Bankový ombudsman bol do zoznamu zapísaný dňa 7.4.2016 a stal sa tak subjektom alternatívneho riešenia sporov.

Cieľom ARS je nájsť kompromisné riešenie pre strany sporu a dopomôcť im tak k uzavretiu súkromnoprávnej dohody. Pokiaľ sa však strany sporu nedohodnú, no došlo k porušeniu práv spotrebiteľa, subjekt vypracuje pre spotrebiteľa odôvodnené stanovisko, kde mu objasní jeho práva a ktoré mu môže poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

Základné informácie

Názov subjektu:

Sídlo:

Dátum zápisu do zoznamu ARS:

Druhy sporov, ktoré subjekt ARS rieši:

Osoby poverené riešiť spory:

Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie

Mýtna 7838/48, 811 07 Bratislava – Staré mesto, IČO 30 813 182

7. 4. 2016

Spotrebiteľské spory medzi klientom (spotrebiteľom) a bankou (členom SBA)

Mgr. Eva Černá, Dĺžka funkčného obdobia funkčné obdobie sa končí dňa 30.8.2020

Mgr. Sylvia Ďatelinková, Dĺžka funkčného obdobia nie je obmedzená

JUDr. Jana Poláková, Dĺžka funkčného obdobia nie je obmedzená