O nás 2018-02-07T17:30:26+00:00

O nás

Bankový ombudsman je nezávislý orgán zriadený Slovenskou bankovou asociáciou, po vzore nemeckého a poľského bankového ombudsmana a je subjektom alternatívneho riešenie sporov. Jeho úlohou je monitorovanie a vyhodnocovanie podnetov spotrebiteľov a mimosúdne riešenie sporov medzi bankami a ich klientmi. Bankový ombudsman bol dňa 7.4.2016 zapísaný do Zoznamu subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Rok 2016 v číslach

0
Počet prešetrovaných a ukončených podnetov
0
Počet podnetov s nepreukázaným pochybením banky
0
Počet podnetov vybavených v prospech klienta

Naša pôsobnosť

Bankový ombudsman rieši spotrebiteľské spory medzi klientom (spotrebiteľom) a bankou (členom Slovenskej bankovej asociácie). Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné a jeho výsledkom  je uzavretá dohoda, ktorá je pre obe strany sporu záväzná. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek jeho štádiu.

Pôsobnosť ombudsmana sa vzťahuje na banky, pobočky zahraničných bánk a sporiteľne, ktoré sú členmi Slovenskej bankovej asociácie a ktoré sa zaviazali dodržiavať Eticky kodex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa. Ten je súborom etických pravidiel, ktoré predstavujú záväzok zúčastnených bánk naďalej poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transparentnosti podnikania. Na základe pravidiel a záväzkov obsiahnutých v etickom kódexe pre bankový sektor a špecifikovaných v postupe ombudsmana pri vybavovaní podnetov bankový sektor významne posilnil ochranu spotrebiteľa v oblasti poskytovania finančných služieb a produktov.

Bankový ombudsman je oprávnený prešetrovať aj podnety malých a stredných podnikateľov, v prípade ak by členské banky SBA podmieňovali poskytnutie úverov týmto klientom otvorením bežných účtov v tej iste banke. Definovanie segmentu malých a stredných podnikov je súčasťou obchodnej stratégie jednotlivých členských bánk SBA.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať ako ho aj viesť v slovenskom a anglickom jazyku.

Chcete vedieť, ktoré banky sú  členmi Slovenskej bankovej asociácie?