Najčastejšie otázky 2017-11-27T21:29:47+00:00

Radíme vám

Môže dôjsť k uspokojeniu pohľadávky jedného z manželov výkonom rozhodnutia i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov? 2017-12-01T14:51:20+00:00

V zmysle ust. § 147 ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občianskeho zákonníka“), pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Podľa ust. § 147 ods. (2) Občianskeho zákonníka to neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ktoré pohľadávky nepodliehajú exekúcii? 2017-12-01T14:49:59+00:00

Podľa ust. § 104 ods. (1) Exekučného poriadku v platnom znení exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eura prostriedky, ktoré sú výslovným vyhlásením povinného určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na výplatný termín najbližší dňu, keď bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Ak je povinný právnickou osobou, vyhlásenie podpíše osoba oprávnená konať za povinného. Povinný vo vyhlásení označí dotknutých zamestnancov a uvedie výšku ich miezd súhrnne a aj jednotlivo. Rovnopis vyhlásenia doručí povinný exekútorovi najneskôr do piatich dní od vyhlásenia. Ak má povinný viac účtov, exekúcii nepodliehajú prostriedky na účte do výšky 165 eur len na jednom z nich. V súlade s ust. § 104 ods. (2) Exekučného poriadku ak má povinný zasielanú mzdu alebo iné príjmy na účet v banke, exekúcii odpísaním z účtu v banke nepodliehajú ani prostriedky do výšky sumy, ktorá sa podľa zákona nesmie povinnému zraziť z mesačnej mzdy alebo z iných príjmov, a to od momentu, keď táto skutočnosť bola banke oznámená.  Povinný na žiadosť banky oznámi výšku tejto sumy. Ak exekútor nesúhlasí s výškou sumy, ktorú uviedol povinný, pre banku je rozhodujúca výška sumy, ktorú označil exekútor.

Je banka povinná poskytnúť súčinnosť exekútorovi? 2017-12-01T14:46:59+00:00

Podľa ust. § 42 ods. (1) Zákona č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení (ďalej len „Exekučný poriadok“) sú tretie osoby počas exekúcie povinné exekútorovi na jeho žiadosť poskytnúť súčinnosť v rozsahu primeranom vymáhanému nároku, ak sa im preukázal poverením na vykonanie exekúcie. Banky sú v súlade s ust. § 42 ods. (6) Exekučného poriadku v platnom znení povinné exekútorovi na jeho žiadosť oznámiť čísla účtov povinného, stavy účtov povinného a ich zmeny, informácie o úschove cenných papierov a vkladných knižiek.

Čo znamená náhodný výber exekútora? 2017-12-01T14:46:00+00:00

Odo dňa 01.04.2017 sa prideľujú elektronickými prostriedkami exekučné spisy exekútorovi v kraji, kde má dlžník trvalé bydlisko alebo sídlo náhodným výberom.

Ktorý súd zodpovedá za exekučnú agendu? 2017-12-06T14:42:33+00:00

Na vybavovanie exekučnej agendy pre celé územie Slovenskej republiky je s účinnosťou odo dňa 01.04.2017 zodpovedný Okresný súd Banská Bystrica.

Kedy nemôže veriteľ požadovať náhradu nákladov v súvislosti so splatením úveru pred lehotou splatnosti? 2017-12-01T14:40:20+00:00

Podľa ust. § 16 ods. (4) Zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách veriteľovi sa zakazuje požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak a) k splateniu došlo na základe poistnej zmluvy, ktorá má zaručiť splatenie spotrebiteľského úveru, b) ide o povolené prečerpanie, c) takéto splatenie spotrebiteľského úveru sa má uskutočniť v období, pre ktoré nie je úroková sadzba spotrebiteľského úveru fixná, d) suma splátok splateného spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti za obdobie predchádzajúcich po sebe idúcich 12 mesiacov vrátane naposledy vykonanej splátky nepresahuje 10 000 eur alebo e) splatenie spotrebiteľského úveru pred dohodnutou lehotou splatnosti sa uskutoční v súvislosti s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru.

Ako postupuje banka, keď som v omeškaní so splácaním a nereagujem na výzvy banky? 2018-05-28T15:23:14+00:00

V prípade, že svoje záväzky voči banke neplníte v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok, v riešení situácie ste pasívny, pričom na výzvy banky nijako nereagujete, môže banka po vyčerpaní všetkých možností riešenia vzniknutej situácie, pristúpiť aj k vyhláseniu mimoriadnej splatnosti úveru, čo znamená, že sa úver stáva splatným v celom rozsahu a banka bude po vás požadovať jednorazové splatenie úveru vrátane jeho príslušenstva, ktoré je zväčša tvorené úrokmi z omeškania, riadnymi úrokmi alebo poplatkami. Ak ani po vyhlásení mimoriadne splatnosti váš záväzok voči banke v lehote na to bankou určenej nesplníte a zlyhajú všetky možnosti mimosúdneho vymáhania pohľadávky, banka môže pristúpiť k vymáhaniu pohľadávky súdnou cestou, čo značne navýši pohľadávku o náklady súdneho konania, v podobe náhrady trov konania, ktoré pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku a náhrady trov právneho zastúpenia. V prípade, že je pohľadávka zabezpečená záložným právom na nehnuteľný alebo hnuteľný majetok, banka môže pristúpiť za účelom uspokojenia svojej pohľadávky k realizácii záložného práva. Avšak, ak výťažok z dražby nepostačuje na uspokojenie pohľadávky v celom jej rozsahu pristúpi banka k vymáhaniu zvyšného nároku súdnou cestou a následne exekúciou, či podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu. Je potrebné si uvedomiť, že ak už banka pristúpi k exekučnému vymáhaniu pohľadávky táto sa navyšuje nielen o náklady súdneho konania v podobe náhrady trov konania a trov právneho zastúpenia, ale aj o náhrady exekučného konania v podobe náhrady trov exekučného konania (za zaplatený súdny poplatok za podanie návrhu na vykonanie exekúcie), náhrady trov právneho zastúpenia v exekučnom konaní a trov povereného súdneho exekútora. Zanedbateľnou už v tomto procese vymáhania nie je ani samotná výška nesplatenej pohľadávky, ktorá je denne navyšovaná o úroky z omeškania až do jej úplného splatenia.

Čo ak meškám so splácaním úveru, upozorní ma banka? 2017-12-01T14:36:19+00:00

Áno, vo všeobecnosti platí, že banka upozorní každého klienta, ktorý je v omeškaní so splácaním úveru banke, a to písomnou formou zasielaním upomienok a výziev na adresu klienta, ktorú uviedol v zmluve alebo ktorú ako poslednú aktuálnu oznámil banke (táto forma upozornenia je spoplatnená v zmysle platného cenníka banky), telefonicky, zaslaním SMS správ alebo upozornením prostredníctvom správ v internetbankingu.

Kedy sa využíva inštitút odkladu splátok úveru? 2017-12-06T17:06:12+00:00

Inštitút odkladu splátok úveru sa zaraďuje medzi najčastejšie využívané riešenie pri neschopnosti splácať záväzky najmä v prípadoch straty zamestnania, zníženia príjmov, dlhodobej práceneschopnosti atď. Vždy je potrebné banke predložiť doklad o ťaživej životnej situácii. Na čas môže byť pre vás možným riešením odklad splátok istiny, kedy platíte banke len úroky alebo celkový odklad splátok najčastejšie po dobu troch až šiestich mesiacov. Počas odkladového obdobia by ste mali snažiť vyriešiť nepriaznivú finančnú situáciu, nakoľko po období odkladu nastupuje obdobie splácania. Po odklade splátok je možné predĺžiť lehotu splácania o dobu odkladu splátok, prípadne zvýšiť mesačnú splátku, tak aby neuhradené splátky odkladu boli uhradené dodatočne. Preto by ste mali vedieť, že odklad splátok neznamená ich odpustenie.

Aká môže byť maximálna doba splatnosti úveru pri neschopnosti splácať? 2017-12-01T14:33:54+00:00

Je potrebné si uvedomiť, že znížením splátky či už spotrebného alebo hypotekárneho úveru dochádza zároveň aj k predĺženiu lehoty splatnosti úveru, ktorá nesmie prekročiť maximálne zákonom stanovenú lehotu, ktorá je pri spotrebných úveroch maximálne 8 rokov a pri hypotekárnych úveroch v dĺžke maximálne 30 rokov. Ak máte spotrebný či hypotekárny úver s maximálnou lehotou splatnosti, neprichádza zníženie pôvodnej nastavenej splátky, nakoľko zákonom predpísanú maximálnu lehotu splatnosti nie je možné predĺžiť. Pred žiadosťou o zníženie splátok dbajte na to, aby ste si nenastavovali príliš dlhú lehotu splatnosti, ak ste schopný splácať viac, nakoľko úver zbytočne preplatíte. Tento model je výhodný v prípade, že potrebujete dlhodobo znížiť výšku mesačnej splátky.

Ako postupovať, keď nedokážem splácať úver? 2018-05-28T14:32:47+00:00

V prvom rade je potrebné bezodkladne kontaktovať veriteľa a informovať sa o možnostiach riešenia vzniknutej situácie. Možnosti sú rôzne, napríklad predĺženie splatnosti úveru a zníženie pôvodnej nastavenej mesačnej splátky, odklad splátky, odpustenie časti nesplateného príslušenstva úveru alebo jeho refinancovanie. Otázku platobnej neschopnosti by ste mali riešiť ešte v jej začiatkoch, zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že sa podarí nájsť vhodné riešenie. Platí, že čím dlhšie trvá omeškanie, tým je problém väčší. Veriteľ v týchto prípadoch posudzuje nielen predošlú platobnú disciplínu dlžníka, ale aj jeho aktívny prístup počas riešenia situácie. Za aktívny prístup však nemožno v žiadnom prípade považovať ignorovanie upomienok či výziev veriteľa na úhradu dlhu zo strany dlžníka. V tejto súvislosti je nutné tiež zdôrazniť, že na zníženie splátok a ich odklad alebo refinancovanie úveru nie je zo zákona právny nárok, pokiaľ veriteľ takejto žiadosti dlžníka vyhovie, vždy sa jedná z jeho strany o ústretový krok.

Môžem splatiť úver pred lehotou splatnosti? 2017-12-01T14:26:57+00:00

Áno, spotrebiteľ má v súlade s ust. § 16 ods. (1) Zákona číslo 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách“) právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úveru úplne alebo čiastočne splatiť úver pred dohodnutou lehotou splatnosti, avšak v takom prípade je spotrebiteľ povinný uhradiť úrok a náklady vzniknuté len za časové obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru do jeho splatenia. Podľa ust. § 16 ods. (2) a (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a  pôžičkách má veriteľ nárok, ak spotrebiteľ splatí spotrebiteľský úver pred lehotou splatnosti na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Výška náhrady nákladov podľa odseku 2 nemôže presiahnuť 1 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje jeden rok. Ak toto obdobie nepresahuje jeden rok, výška takej náhrady nemôže presiahnuť 0,5 % výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti. Podľa ust. § 16 ods. (5) Zákona o spotrebiteľských úveroch a pôžičkách Náhrada nákladov podľa odseku 2 nesmie presiahnuť výšku úroku, ktorý by spotrebiteľ zaplatil počas obdobia medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom o úvere.

Má banka právo neposkytnúť úver? 2017-12-01T14:24:43+00:00

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že na poskytnutie úveru, nie je právny nárok. To znamená právna legislatíva neukladá povinnosť bankám, ani ostatným spoločnostiam poskytujúcim úvery žiadateľovi na základe jeho žiadosti úver v ním požadovanej výške a za ním požadovaných podmienok poskytnúť. Banky musia pri poskytovaní úverov dodržiavať prísnu legislatívnu úpravu a konať obozretne, t.j. dostatočne posúdiť návratnosť peňažných prostriedkov. Každá banka má vlastné interné hodnotiace kritériá, na základe ktorých sa rozhoduje, či úver žiadateľovi  s prihliadnutím na jeho bonitu (napríklad informácie z úverového registra, výška príjmov a výdavkov, existencia iných úverov a pod.) poskytne.

Na čo si dať pozor a čo dobre zvážiť pred rozhodnutím, čo s účtami po zosnulom? 2017-11-29T12:08:07+00:00

Je nesmierne dôležité informovať banku a v prípade, že mal zosnulý úver poistený aj poisťovňu o úmrtí zosnulého. V praxi sa veľmi často stretávame s tým, že dôjde k výberu peňažných prostriedkov z účtu zosnulého alebo z vkladnej knižky niektorým z možných dedičov bezprostredne po smrti zosnulého. Zdôrazňujeme, že k tomuto dochádza výlučne vtedy, ak si pozostalí nesplnenia svoju informačnú povinnosť a banka nemá v rozhodnom čase vedomosť o úmrtí pozostalého. Poškodeným dedičom potom neostáva iná možnosť len domáhať sa po osobe, ktorá takýto výber realizovala (či už nad rámec svojho dedičského podielu alebo vôbec nie je v postavení dediča) vrátenia bezdôvodného obohatenia súdnou cestou. Pre dedičov v postavení žalobcov to okrem nákladov na súdne konanie v podobe súdnych poplatkov a trov právneho zastúpenia znamená aj zdĺhavé súdne konanie. Tomu sa dá predísť tým, že pozostalí bezprostredne potom, ako disponujú napríklad úmrtným listom, navštívia ktorúkoľvek pobočku banky zomrelého a vykonajú vo vzťahu k jeho úmrtiu za súčinnosti pracovníkov banky všetky potrebné úkony.

Čo, ak si dedičia nesplnia povinnosť úhrady dlhov po poručiteľovi voči banke? 2017-11-29T12:07:08+00:00

Dedičstvo možno odmietnuť ako celok, v žiadnom prípade nie iba jeho časť. Možným riešením ako sa vyhnúť splácaniu úveru po poručiteľovi je napríklad poistenie úveru. Ak je správne nastavené zabezpečí, že úver po poručiteľovi splatí poisťovňa. Ak dedič neodmietne dedičstvo, pričom odmietne prevziať záväzok a splatiť dlhy po poručiteľovi alebo nebude tento záväzok splácať riadne a včas banka bude oprávnená uplatniť si svoj nárok v súdnom konaní.

Je výhodnejšie dedičstvo prijať, odmietnuť či vyplatiť? 2017-11-29T12:06:07+00:00

V zmysle platnej právnej úpravy dedičstvo nemožno odmietnuť sčasti, ale ako celok. Preto nie je  možné, aby ste zdedili dom, či úspory a dlhy ste banke odmietli vyplatiť. Je potrebné zvážiť, čo je pre vás ako dediča výhodnejšie, je to však individuálne, prípad od prípadu, a nie je možné jednoznačne zaujať k tomu stanovisko. V zásade však platí, že dedičov sa nedotknú dlhy po zosnulom v prípade, že dedičstvo odmietnu. Dochádza k tomu vo väčšine prípadov potom, čo sa v rámci dedičského prejednania zistí, že dlhy poručiteľa značne prevyšujú hodnotu zdedeného majetku. Upozorňujeme, že je potrebné tento krok veľmi dôkladne zvážiť, nakoľko vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné. Len veľmi okrajovo ešte spomenieme, že ako dedič máte možnosť napríklad dohodnúť s veriteľmi, že im zdedený majetok prenecháte v celku alebo v potrebnej časti na úhradu dlhov po poručiteľovi, pričom táto  dohoda podlieha schváleniu súdom a musia s ňou súhlasiť všetci dediči. Zároveň majú dediči právo v rámci dedičského konania neuznať do dedičského konania prihlásenú pohľadávku, napríklad z dôvodu jej premlčania alebo jej neoprávnenosti. Preto, pokiaľ zákon ponúka túto možnosť bolo by na škodu respektíve v neprospech dedičov odmietnuť dedičstvo, v prípade, že sa jedná o sporné pohľadávky. Opačná situácia nastáva, pokiaľ sú pohľadávky prihlásené v dedičskom konaní nesporné a prevyšujú hodnotu majetku po poručiteľovi, v tom prípade je odmietnutie dedičstva pre dedičov istým riešením. O právach a povinnostiach sú dediči v rámci dedičského konania dostatočne poučený súdom či notárom, ktorý bol súdom poverený prejednaním dedičstva.

Čo ak mal zosnulý úver v banke? 2017-11-29T12:03:20+00:00

V prvom rade je potrebné opäť komunikovať s bankou a informovať ju o tom, že došlo k úmrtiu. Neinformovanie banky môže mať za následok omeškania so splátkami úveru, čo sťaží situáciu dedičom neskôr, nakoľko na nich prechádza povinnosť splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva. Banka po oznámení o úmrtí zosnulého môže znížiť úročenie úveru, zruší zasielanie výpisov, upomienok, pričom si neuplatňuje sankčné úroky a poplatky po pozostalých. Je nutné však ozrejmiť, že úver sa až do jeho úplného splatenia štandardne úročí, takže istinu a úroky je potrebné splatiť. Preto je nesmierne dôležité s bankou o tom komunikovať. Ak mal zosnulý úver poistený, oznámte jeho úmrtie aj poisťovni. V prípade vzniku opodstatneného nároku poisťovňa poskytne banke poistné plnenie vo výške nesplatenej istiny úveru ku dňu smrti zosnulého, ale môže nastať aj situácia, kedy poisťovňa odmietne poskytnúť vyplatenie poistného plnenia. Vtedy sú dediči povinní splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva, rovnako akoby úver ani nebol poistený. Po smrti zosnulého môžu nastať v zásade dve situácie. A to ak bol zosnulý jediným dlžníkom zo zmluvy o úvere, banky vo väčšine prípadov zastavia alebo znížia úročenie úveru. A druhá situácia nastane, ak boli ako spoludlžníci úveru vedení viacerí klienti, kedy po úmrtí jedného z nich sa na splácaní úveru nič nemení, pretože povinnosť splácať úver si musí aj naďalej plniť v zmysle zmluvných podmienok spoludlžník. Za splatenie pohľadávky z titulu úveru tak zodpovedá nielen spoludlžník, ale aj všetci právoplatní dediči, avšak tí len do výšky nadobudnutého dedičstva. Banky umožňujú dedičom, ak sa im splátky zdajú privysoké pristúpiť k úhrade splátok, napríklad predĺžením lehoty splatnosti úveru, novým úverom alebo prevzatím dlhu. V prípade, že majú pozostalí záujem o úplné predčasné splatenie úveru, banky im to umožňujú a nie je potrebné čakať do právoplatného skončenia dedičského konania, ale môžu pristúpiť k záväzku ešte pred začatím dedičského konania, od ktorého okamihu môžu s úverom nakladať ako dlžníci vrátane všetkých zmien na úveru.

Aké sú podmienky pri dedení termínovaného účtu alebo pri vkladnej knižke? 2017-11-29T12:01:38+00:00

Platí, že aj v prípade terminovaného vkladu povolí banka nakladať s peňažnými prostriedkami na ňom až právoplatnému dedičovi, a to až po predložení právoplatného rozhodnutia súdu o dedičstve alebo osvedčenia o skončení dedičského konania. Následne na to sa môže dedič rozhodnúť, či terminovaný vklad ponechá dobehnúť alebo ho zruší. Odporúčame, ak ste v postavení dediča nepristupovať k zrušeniu terminovaného vkladu pred ukončením doby viazanosti, nakoľko môžete takto prísť o značnú časť výnosu, pričom tento úkon môže byť zo strany banky v zmysle platného cenníka, spoplatnený. V prípade, že sa ako dedič rozhodnete zdedený produkt ponechať, banka s vami spíše zmluvu a vyhotoví podpisový vzor, pričom pokiaľ to produkt v zmysle obchodných podmienok banky umožňuje, môžete si určiť ďalších disponentov. Pri vkladoch na vkladnej knižke ako aj pri sporiacich účtoch s viazanosťou postupujú banky obdobne ako pri termínovanom vklade.

Čo v prípade, ak má prístup k účtu aj ďalšia oprávnená osoba? 2017-11-29T12:00:32+00:00

Je potrebné rozlišovať, či ide o účet na ktorom boli viacerí majitelia, alebo ide o účet kde bol zosnulý jediným majiteľom, ale mal zriadeného disponenta s týmto účtom. V takom prípade zaniká právo disponovať s účtom a banka účet až do právoplatného skončenia dedičského konania blokuje. Opačná situácia nastane v prípade, že má účet viacerých majiteľov a dôjde k úmrtiu niektorého z nich, vtedy banka účet nezablokuje, pretože v zmysle Obchodného zákonníka má každá osoba, pre ktorú bol účet zriadený, postavenie majiteľa účtu, preto úmrtie jedného z majiteľov účtu neobmedzuje oprávnenia druhého majiteľa na dispozíciu s týmto účtom, avšak iba v časti, ktorá zodpovedá jeho podielu. V prípade, žeby došlo zo strany druhého majiteľa k výberom nad jeho podiel, neoprávnene použité peňažné prostriedky bude musieť vrátiť alebo sa o túto časť zníži hodnota jeho dedičského podielu, pokiaľ sa jedná o osobu dediča. Aby sa však predišlo ďalším sporom, čo platí najmä v prípade zdĺhavých súdnych sporov o dedičstvo, existuje zákonná možnosť požiadať súd o vymenovanie správcu dedičstva, ktorý môže za trvania dedičstva vykonávať všetky neodkladné úkony na uchovanie majetku, napríklad uhrádzať z tohto účtu nevyhnutné platby.

V akom režime sú bankové účty počas dedičského konania? 2017-11-29T11:59:02+00:00

Vedenie účtu je odo dňa jeho blokácie až do momentu vysporiadania dedičského konania bez poplatku. V prípade, že bola k účtu vydaná platobná karta, tá sa tiež zablokuje a následne zruší. Peniaze na účte sa počas blokácie účtu ďalej úročia, len s nimi nie je možné až do právoplatného skončenia dedičského konania narábať, s výnimkou súhlasu súdu alebo notára povereného prejednaním dedičstva. Obdobne to platí napríklad aj v prípade viazaných vkladových produktov.

Čo ako prvé urobiť v prípade úmrtia príbuzného a kto nahlasuje banke túto udalosť? 2017-12-06T17:09:35+00:00

Ak ste pozostalý, mali by ste čo najskôr banku informovať o úmrtí vášho príbuzného, a to predložením úmrtného listu alebo rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho. Následne na to banka vykoná blokáciu všetkých účtov zosnulého vrátane terminovaných vkladov, vkladných knižiek a ostatných produktov, a to až do právoplatného skončenia dedičského konania. V prípade, že banke úmrtie zosnulého neoznámite, banka pristúpi k blokácii účtov a ostatných produktov až potom, ako sa o úmrtí dozvie iným hodnoverným spôsobom. Štandardne sa tak stáva na základe notárskeho dožiadania o poskytnutie údajov o účte zosnulého alebo žiadosti o vrátenie neoprávnene poukázaných dávok Sociálnej poisťovne. Napriek tomu, že zákon takúto povinnosť blízkym zosnulého neprikazuje, len včasným oznámením úmrtia zosnulého v banke môžete predísť znižovaniu hodnoty majetku, ktorá je predmetom dedičstva. Napríklad, účet v režime blokácie je zabezpečený okrem iného voči účtovaniu debetných operácií, ako sú rôzne poplatky a úroky a v prípade vkladných knižiek budú peňažné prostriedky zabezpečené pred neoprávneným výberom, pretože k výberu peňažných prostriedkov môže najskôr dôjsť až po právoplatnom skončení dedičského konania.

Na čo si mám dať pozor pri podpise zmluvy s oddlžovacou spoločnosťou? 2017-11-29T11:55:40+00:00

Ak sa už rozhodnete oddlžovaciu spoločnosť osloviť mali by ste vedieť, k čomu vás a druhú zmluvnú stranu predmetná zmluva zaväzuje. Jej obsahom spravidla je iba analýza vašich záväzkov a výpočet nových mesačných splátok. Podpisom zmluvy s oddlžovacou spoločnosťou túto splnomocňujete na to, aby vyjednávala s vašimi veriteľmi namiesto vás, čo znamená, že na čas sa zbavíte nepríjemných otázok veriteľov, no dlh za vás oddlžovacia spoločnosť nepreberá, pretože ten musíte veriteľom splatiť sami. Zmluvou sa zaväzujete splátku podľa nastavených podmienok splácať priamo oddlžovacej spoločnosti, ktorá túto poukáže veriteľovi. Mali by ste vedieť, že splátku, ktorú za vás oddlžovacia spoločnosť posiela veriteľovi, veriteľ pripíše na účet, no nemusí s jej výškou súhlasiť, nakoľko táto je vo väčšine prípadov podstatne nižšia než bola pôvodne nastavená mesačná splátka predpísaná veriteľom. Taktiež by ste si mali byť vedomí toho, že pokiaľ budete so splácaním splátky meškať, oddlžovacie spoločnosti si z každej splátky účtujú províziu respektíve odmenu, ktorá sa môže niekedy vyšplhať až do výšky 30%, navyše poplatky a odmeny platíte oddlžovacej spoločnosti aj vtedy, ak sa jej nepodarí na nových splátkach s veriteľom dohodnúť. Preto majte na pamäti, že oddlžovacia spoločnosť vašu finančnú situáciu nerieši, akurát sa vám dlh navýši o príslušenstvo (úroky z omeškania) a vy budete mať o jedného dlžníka naviac.

Má význam riešiť dlhy cez oddlžovaciu spoločnosť? 2017-11-29T11:53:18+00:00

Ak sa dostanete do nepriaznivej finančnej situácie a stratíte schopnosť riadne a včas splácať vaše záväzky bezodkladne o tom informujte veriteľa. Nezostávajte pasívni, v začiatkoch môžete vyjednať s veriteľom zníženie či odklad splátok, prípadne prefinancovanie úveru. Mali by ste si uvedomiť, že nikto nie je schopný vyjednať s veriteľom výhodnejšie podmienky, než vy sami. Uvedomte si, že oddlžovacej spoločnosti zo zmluvy nevyplývajú žiadne záväzky, k ničomu sa v nej nezaväzuje a už vôbec nie k dohode s veriteľmi. Je nutné podotknúť, že vo väčšine prípadov veritelia s návrhom riešení platobnej neschopnosti dlžníka prostredníctvom oddlžovacích spoločností nesúhlasia, nakoľko ich návrhy v ničom nekorešpondujú s podmienkami, za ktorých bola tá ktorá spotrebiteľská zmluva uzatvorená. Reklamám, ktoré vám ponúkajú zbavenie sa dlhov, neverte. Ide o klamlivý marketingový ťah, pretože tieto spoločnosti sľubujú niečo, čo nemôžu reálne splniť. Iba vy sami sa môžete zbaviť dlhov, nikto to nemôže urobiť za vás. Preto túto možnosť riešenia platobnej neschopnosti dôkladne zvážte.

Nesúhlasím s výškou odkupnej hodnoty poistenia, na koho sa mám obrátiť? 2017-11-29T11:48:08+00:00

Bankový ombudsman nie je kompetentný riešiť poistné spory. V prvom rade vám odporúčame kontaktovať dotknutú poisťovňu a požiadať o vysvetlenie výpočtu odkupnej hodnoty poistenia. Ak ste už podali sťažnosť na úrovni poisťovne a nebolo vám vyhovené, môžete sa obrátiť s podnetom na riešenie sporu priamo na Poisťovacieho ombudsmana, http://www.poistovaciombudsman.sk/formular-pre-alternativne-riesenie-sporu, prípadne na NBS, https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas, ktorá vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami.

Namietam výšku vyplateného poistného plnenia z titulu poistnej udalosti, na koho sa mám obrátiť? 2017-11-29T11:46:31+00:00

Bankový ombudsman nie je kompetentný riešiť poistné spory. No všeobecne k veci uvádzame, že ak nie ste spokojný s výškou vyplateného poistného plnenia, máte možnosť sa s námietkami obrátiť priamo na dotknutú poisťovňu a požiadať o objasnenie výpočtu poistného plnenia. Námietky môžete podať na ktorejkoľvek z pobočiek dotknutej poisťovne, a to písomne, telefonicky alebo elektronicky. V prípade, že nie ste spokojný(á) s riešením poistnej udalosti poisťovne odporúčajú v prvom kroku podať odvolanie, a až v prípade, že nebudete súhlasiť s vyjadrením k podanému odvolaniu, máte nárok podať sťažnosť. S podnetom sa môžete obrátiť aj na NBS, https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas, ktorá vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami, prípadne na poisťovacieho ombudsmana zriadeného pri Slovenskej asociácii poisťovní http://www.poistovaciombudsman.sk/ (ďalej len „Poisťovací ombudsman“), pričom podmienkou začatia konania pred Poisťovacím ombudsmanom je podanie sťažnosti v dotknutej poisťovni, ktorá vaše nároky neuznala.

Mám problém s vyplatením poistného plnenia, ako mám postupovať? 2017-11-29T11:48:53+00:00

Bankový ombudsman nie je kompetentný riešiť poistné spory, v tomto prípade sa môžete obrátiť na Národnú Banku Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, https://www.nbs.sk/sk/spotrebitel/kontaktujte-nas (ďalej „NBS“), ktorá vykonáva dohľad nad finančným trhom a ktorá váš prípad v lehote 60-tich dní prešetrí. NBS je ďalej povinná vám zaslať písomné vyjadrenie o preskúmaní veci obsahom, ktorého je obvykle právna analýza preskúmavanej veci a zároveň výsledok prešetrenia resp. vyjadrenie právneho názoru NBS, a to či došlo zo strany dotknutej poisťovne v preskúmavanej veci k akémukoľvek porušeniu alebo nie. Uvedené vyjadrenie NBS vám môže slúžiť okrem iného ako podklad pre prípadné súdne konanie. Zároveň k veci uvádzame, že NBS nie je oprávnená riešiť súkromnoprávne spory medzi klientami a dohliadanými subjektami, na to slúži jedine súd, kam sa môžete v prípade potreby obrátiť.

Nemôžete disponovať vašimi prostriedkami na účte z dôvodu exekúcie? 2017-12-01T14:52:50+00:00

Požiadajte povereného správcu konkurznej podstaty aby navštívil ktorúkoľvek pobočku banky a oficiálne požiadal z titulu svojej pozície o dispozíciu s vašim bankovým účtom. Banka na základe vnútrobankových procesov umožní správcovi konkurznej podstaty disponovať počas konkurzu s peňažnými prostriedkami na bankovom účte.

Kedy môžem požiadať o osobný bankrot? 2017-11-29T11:35:48+00:00

Bankový ombudsman nie je kompetentný riešiť otázky osobného bankrotu. V prípade, že máte záujem využiť inštitút osobného bankrotu, kontaktujte príslušnú kanceláriu Centra právnej pomoci www.centrumpravnejpomoci.sk (ďalej „CPP“) podľa miesta trvalého bydliska, kde sa objednajte na konzultáciu. Zamestnanci CPP Vám poskytnú všetky potrebné informácie a pomôžu Vám vyplniť formulár žiadosti, nakoľko až vyplnením predpísaného formuláru sa začína konanie pred CPP. Podrobnosti o osobnom bankrote nájdete tu: http://www.centrumpravnejpomoci.sk/wp-content/uploads/2014/03/Brožúra-OB-02_2017.pdf

Ako dlho sa evidujú údaje v registri bankových informácií? 2017-12-06T17:11:43+00:00

V zmysle platnej právnej úpravy sú dáta v Bankovom registri evidované a uchovávané počas celej doby existencie zmluvného vzťahu a 5 rokov od jeho ukončenia.

Ako dosiahnuť výmaz údajov zo Spoločného registra bankových informácií? 2017-11-29T11:31:16+00:00

Bankový ombudsman nie je oprávnený ukladať tretím subjektom, ktorým je Spoločný register bankových informácií (ďalej len „Bankový register“), povinnosť zmeny údajov v evidencii, ktorú v rámci svojej činnosti vedie. Bankový ombudsman môže rozhodnúť v rámci riešenia sporu o tom, či si podávateľ v postavení dlžníka z úverového vzťahu splnil voči banke ako veriteľovi všetky svoje povinnosti alebo nie, a či banke ako veriteľovi v súvislosti s týmto konaním podávateľa, vzniklo právo evidovať neplnenie povinností zo strany dlžníka (podávateľa) a zdieľať tieto informácie s inými veriteľmi. Prípadné opravy nesprávne uvedených údajov v Bankovom registri môže podávateľ dosiahnuť výlučne prostredníctvom veriteľa t.j. banky, ktorá o podávateľovi tieto údaje od registra poskytla.

Čo ak zistím, nesprávnosť v údajoch evidovaných v registri bankových informácií? 2017-11-29T11:33:15+00:00

V prípade, že zistíte, že niektorá informácia v úverovej správe je nesprávna, nepresná alebo voči vám neoprávnené spracovaná, obráťte sa priamo na klientské centrum Bankového registra http://www.sbcb.sk/klientske-centrum/ a banku, identifikujte problém a požiadajte o nápravu. Ak sa nezrovnalosti preukážu, Bankový register v spolupráci s bankou vykoná nápravu v súlade s podmienkami vybavovania reklamácií pričom vás budú o výsledku písomne informovať.

Môžu byť niektoré produkty bánk vnímané ako sporiace, ale pritom nie sú? 2017-11-29T11:26:00+00:00

Medzi takéto produkty môžeme zaradiť napríklad investičné životné sporenie, pravidelné vklady do podielových fondov, dôchodkové sporenie alebo investovanie do zlata. Pri týchto produktoch nejde o typické sporenie, ktorého znakom je zhodnotenie peňazí úrokom. Ide o produkty, kde výplata, toho čo ste vložili závisí od vývoja na finančnom trhu. Tieto produkty preto nie sú klasickým sporením a nie sú ani chránené Fondom ochrany vkladov. Je nutné však podotknúť, že pri týchto produktoch môžete získať potenciálne vyšší výnos ako pri bežných sporiacich produktoch. Peniaze do fondov môžete vkladať jednorazovo alebo pravidelnenie sú viazané dobou viazanosti. Pri výbere tohto typu produktov odporúčame najmä u klientov starších ročníkov, aby si nechali dostatočne vysvetliť podmienky sporenia a pred ich zriadením tohto typu produktu v banke sa o tom poradili so svojimi blízkymi. Apelujeme na to, že výnos závisí od vývoja na finančnom trhu, čiže nie je istý.

Na čo si dávať pozor pri výbere sporiaceho účtu? 2017-11-29T11:24:09+00:00

Pri výbere sporiaceho produktu je najpodstatnejším kritériom výška úroku, preto by ste si mali pozorne v zmluve prečítať podmienky vyplatenia úroku. Pri niektorých sporiacich produktoch je totižto vyplatenie úroku možné až po uplynutí doby viazanosti, ako je tomu napríklad v prípade terminovaných vkladov. Preto ak by ste sa rozhodli vybrať peňažné prostriedky ešte pred ukončením doby viazanosti mohli by ste prísť o značný výnos z úroku, pričom tento výber vám bude bankou spoplatnený. V prípade, že nechcete byť viazaný dobou viazanosti máte na výber iné sporiace produkty, ktoré nie sú takto obmedzené.

Ako si vybrať sporenie? 2017-11-29T11:23:10+00:00

Banky ponúkajú rôzne sporiace produkty a medzi tie najbežnejšie určite patria terminované vklady, sporiace účty, podielové fondy alebo vkladné knižky, ktoré sú však už na ústupe. Pri výbere sporenia sa zamerajte najmä na to, aké dlhé obdobie si chcete sporiť, respektíve aké obdobie nebudete vaše peniaze potrebovať. Je to dôležité najmä preto, aby ste si vedeli vhodne zvoliť viazanosť produktu. V zásade platí, že čím dlhšia viazanosť, tým vyšší výnos. V prípade dlhodobejšieho sporenia sa odporúča odkladať si zo svojho mesačného príjmu 10%. Pre neočakávané výdavky by ste mali mať k dispozícii rezervu minimálne vo výške troch mesačných platov. Taktiež je pri výbere sporiaceho produktu podstatné, či chcete peniaze do sporenia vložiť jednorazovo, ako je tomu u termínovaných vkladov alebo si budete sporiť postupne, kedy by vhodným produktom mohol byť sporiaci alebo vkladový účet.

Kedy banka vyžaduje ručiteľa pri pôžičke? 2017-11-29T11:21:36+00:00

Banky zväčša vyžadujú ručiteľa, v prípadoch, kedy žiadateľ žiada o vyšší úver a má nedostatočnú bonitu. Banky si preverujú bonitu a schopnosť splácať nielen u žiadateľa o úveru, ale aj u možného ručiteľa. Každá banka si pritom stanovuje presné podmienky, podľa ktorých sa môže človek stať ručiteľom pri pôžičke. Ručiteľ je vlastne ten, kto sa zaviaže banke splácať pôžičku za dlžníka v prípade, že by ju dlžník sám nesplácal alebo by pôžičku nebol schopný riadne a včas splácať. Ručenie je teda forma zabezpečenia záväzku. Pred vstupom do ručiteľského záväzku si vždy dôkladne zvážte všetky možné právne dopady.

Na čo si dať pozor pred podpisom zmluvy o pôžičke? 2017-11-29T11:20:27+00:00

Predtým než sa rozhodnete si pôžičku vziať, mali by ste si poriadne zrátať, či vám zostane potrebná suma na splátku. Rovnako by ste mali myslieť aj na zadné vrátka a pre neočakávané výdavky si vytvárajte priebežne rezervu minimálne vo výške aspoň troch mesačných splátok. Pri výbere pôžičky je tiež dôležité preštudovať si všetky ponuky bánk. Nemusíte sa orientovať iba na tú banku, v ktorej máte založený účet, a to najmä pokiaľ ide o hypotekárny úver, ktorý bude splácať dlhý čas. Pri rozhodovaní o pôžičke nekonajte unáhlene ani pod tlakom. Ak viete vopred, že budete potrebovať pôžičku napríklad na prestavbu bytu venujte sa jej výberu s dostatočným časovým predstihom. Budete tak mať dostatok času dôkladne si jednotlivé ponuky zvážiť. Ak sa už pre niektorú z ponúk rozhodnete dôkladne si prečítajte zmluvu a i keď je dlhá, mali by ste poznať celý jej obsah ešte pred jej podpisom, a to vrátane všetkých príloh. Preto nikdy nevynechávajte ani časti označené hviezdičkou a prečítajte si aj poznámky uvedené pod čiarou.

Ako sa orientovať v rôznych ponukách pôžičiek? 2017-11-29T11:18:23+00:00

Pri výbere pôžičky by ste mali dodržiavať niekoľko zásad a nesiahať hneď po prvom produkte, ktorý vám banka ponúkne. Mali by ste vedieť, že o výhodnosti pôžičky nevypovedá iba výška úrokovej sadzby, ale viacero parametrov. Zvýšenú pozornosť by ste mali venovať najmä ročnej percentuálnej miere nákladov v skratke RPMN. Toto číslo vyjadruje cenu spotrebiteľského úveru a je kľúčovým ukazovateľom pre porovnanie výhodnosti úverov od rôznych úverových inštitúcií. RPMN v sebe zahŕňa aj iné poplatky súvisiace s úverom, napríklad poplatok za vybavenie účtu, poistenie úveru ak je podmienkou pre získanie výhodnejšieho úroku, prepočítané na jeden kalendárny rok. V zásade platí, že čím nižšie RPMN, tým je úver pre spotrebiteľa výhodnejší a lacnejší. Porovnávať jednotlivé úverové produkty má zmysel len vtedy, ak výška úveru a doba splatnosti sú rovnaké.

Čo musím spĺňať, aby som mohol využívať tzv. Legislatívny účet? 2017-11-29T11:16:15+00:00

V súlade s ustanovením § 27 písm. c) Zákona číslo 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, banky ponúkajú svojim klientom základný bankový produkt tzv. Legislatívny účet, zdarma. Predmetný produkt je určený klientom (spotrebiteľom), ktorí ku dňu podania žiadosti o tento produkt: (i) dovŕšili vek 18 rokov, (ii) nemajú v banke zriadený platobný účet, okrem vkladového účtu, peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou alebo okrem prijímania vkladov formou sporiaceho programu, a to sporením platobnou kartou, sporením jednorazovým alebo pravidelným prevodom finančných prostriedkov a (iii) ktorých čistý mesačný príjem nepresahuje sumu vyššiu ako 400,– EUR. Všetky tieto skutočnosti klient potvrdzuje banke na podklade čestného vyhlásenia. V rámci Legislatívneho účtu sú klientom bánk poskytované nasledovné bankové produkty: (a) zriadenie, vedenie a zrušenie platobného účtu, (b) neobmedzený počet platobných operácií v mene euro na území Slovenskej republiky vykonávaných vkladom finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť alebo výberom finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť bez použitia medzinárodnej debetnej platobnej karty alebo medzinárodnou debetnou platobnou kartou prostredníctvom bankomatov zo siete banky, (c) bezhotovostný prevod finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet úhradou, vrátane trvalého príkazu na úhradu alebo inkasom alebo trvalého príkazu na inkaso v mieste, kde banka vykonáva svoju činnosť prostredníctvom technických zariadení umožňujúcich vzdialený prístup k platobnému účtu, (d) bezhotovostný prevod finančných prostriedkov prostredníctvom medzinárodnej debetnej platobnej karty u osoby, ktorá prijíma platobné karty a vydanie jednej medzinárodnej debetnej karty a každá automatická obnova po skončení jej platnosti. V rámci Legislatívneho účtu nesmú banky poskytovať svojim klientom úver formou povoleného prečerpania. Rovnako tak nesmú zriadenie tohto účtu banky podmieňovať poskytnutím iného bankového produktu či služby.

Ako bezpečne nakupovať cez internet? 2017-11-27T23:08:33+00:00

Ak sa rozhodnete nakupovať cez internet nakupujte vždy výhradne z počítača, ktorý je zabezpečený proti zneužitiu dôverných údajov, tzn., že počítač má aktualizovaný operačný systém, internetový prehliadač a antivírusový program, ktorý je pravidelne obnovovaný. Ak nemáte počítač zabezpečený týmto spôsobom, do internetbankigu sa na ňom neprihlasujte, pretože prípadný vírus môže získať vaše prihlasovacie údaje a zneužiť ich. Uvedomte si, že len aktualizovaný softvér chráni váš počítač a v tomto prípade aj vaše financie pred najnovšími počítačovými hrozbami. Preto sa do internetbankingu nikdy neprihlasujte na zariadení u ktorého nemáte dostatočnú mieru istoty, že je zabezpečené proti zneužitiu dôverných údajov (napríklad v internetových kaviarňach) a ani prostredníctvom neoverených Wi-Fi sietí. Ak sa už nákupu cez verejnú Wi-Fi sieť nevyhnete, používajte vždy len Vám známe, chránené, zabezpečené a dôveryhodné pripojenie. Takéto pripojenie má pri názve Wi-Fi siete znázornený symbol visacieho zámku. Vyžadujte šifrovanú komunikáciu, dostatočne sa uistite, že internetový obchodník používa na odosielanie údajov šifrovanú komunikáciu. Toto si môžete veľmi jednoducho overiť v internetovom prehliadači Vášho počítača (zariadenia na ktorom nakupujete), kde šifrovaná adresa začína v tvare https:// a nešifrovaná adresa začína v tvare http://. Nákupom cez nezabezpečeného internetového obchodníka sa radšej vyvarujte, prípadný počítačový vírus môže odchytiť bezpečnostné prvky do internetbankingu, čím môže útočník prezerať vaše dáta, ako zostatky na účte, platobné transakcie apod., ako aj všetky Vaše údaje, ktoré si s internetovým obchodníkom pri nákupe vymieňate, a to vrátane citlivých údajov k platobnej karte.  Ak ste si zmenili prihlasovacie heslo do internetbankignu malo by byť silné a komplexné, určite by malo obsahovať veľké písmena a číselnú kombináciu, aby ste zabezpečili, že heslo nebude ľahko uhádnuteľné alebo odpozorovateľné treťou osobou. Overte si dôveryhodnosť internetového obchodníka a nákupy cez internet realizujte vždy cez zabezpečené a autorizované internetové obchody, ktoré majú vybudovanú istú reputáciu a ktorých dôveryhodnosť si môžete overiť z dostupných recenzií prevažne spokojných zákazníkov. Serióznych slovenských internetových obchodníkov môžete rozpoznať napríklad aj podľa certifikátu SAEC, ktorý vám garantuje, že daný internetový obchodník alebo jeho prevádzkovateľ spĺňajú kritéria stanovené zákonom a Slovenskou asociáciou pre elektronický obchod (SAEC). Okrem kontroly identity prevádzkovateľa platobnej služby si nezabudnite vždy pred potvrdením platby skontrolovať správnosť zadaných platobných údajov, najmä sumu zadávanej platby a zhodnosť menných údajov príjemcu s názvom internetového obchodníka. Pokiaľ sa platobné údaje líšia platbu v nijakom prípade nepotvrdzujte. Taktiež sa vyhýbajte neznámym alebo neserióznym internetovým obchodníkom, pozor si dávajte predovšetkým na čínskych a taiwanských internetových obchodníkov. Citlivé údaje k platobnej karte nikomu neoznamujte, ak po vás internetový obchodník alebo prevádzkovateľ platobnej služby vyžaduje oznámenie citlivých údajov o vašej platobnej karte alebo zaslanie vašich prihlasovacích údajov do internetbankingu zbystrite pozornosť. Rovnako prihlasovacie údaje do internetbankingu nikomu neoznamujte a neposielajte, ani vašim blízkym alebo rodine. Týmto konaním by ste sa vystavili riziku ich zneužitia a porušili bezpečnostné predpisy banky. Majte vždy na pamäti, že banka tieto údaje od svojich klientov nikdy nevyžaduje. V prípade, že takúto e-mailovú správu alebo SMS správu obdržíte, ignorujte ju a bezodkladne oznámte túto skutočnosť vašej banke. Po ukončení práce s internetbankingom sa vždy odhláste a ak ste do systému prihlásený nenechávajte ho mimo vášho dozoru.

Čo robiť, ak mám podozrenie, že na bankomate je pripevnené neobvyklé zariadenie? 2017-11-27T23:04:54+00:00

Takýto bankomat nepoužívajte a bezodkladne kontaktujte banku a prevádzkovateľa bankomatu, telefónne číslo na tieto spoločnosti býva spravidla uvedené priamo na bankomate.

Ako mám postupovať, ak mi bankomat nevydá požadovanú peňažnú hotovosť alebo platobnú kartu? 2017-11-27T23:03:47+00:00

Ak vám bankomat nevydá platobnú kartu, či požadovanú peňažnú hotovosť od bankomatu neodchádzajte, ale bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomte banku a rovnako tak spoločnosť, ktorá zodpovedá za prevádzkovanie dotknutého bankomatu. Pre výber hotovosti si vždy vyberajte bankomaty na frekventovaných miestach napríklad v nákupných centrách.

Ako bezpečne vyberať peniaze z bankomatu? 2017-12-06T17:18:10+00:00

Ak vyberáte peňažnú hotovosť z bankomatu dbajte na bezpečné zadávanie PIN kódu zakrytím klávesnice. Po výbere hotovosti z bankomatu počkajte kým Vám bankomat vydá platobnú kartu, požadovanú hotovosť a doklad o výbere.

Čo robiť, ak zaznamenám na bežnom účte či kreditnej karte podozrivé platobné transakcie? 2017-11-27T23:00:13+00:00

Pokiaľ zaznamenáte akékoľvek podozrivé či Vami neautorizované transakcie z bežného účtu alebo platobnej karty, bezodkladne o tom upovedomte banku a podajte písomnú reklamáciu. Aby ste mali neustály prehľad o všetkých odchádzajúcich a prichádzajúcich platbách na Vašom účte alebo kreditnej karte aktivujte si v banke zasielanie e-mailových alebo SMS notifikácií o pohyboch na Vašom účte či kreditnej karte.

Čo ak dôjde k strate alebo odcudzeniu platobnej karty? 2017-11-27T23:01:54+00:00

Bezodkladne telefonicky kontaktujte (na číslo kontaktného centra alebo infolinku) banku, ktorá vám platobnú kartu vydala. Oznámte banke danú skutočnosť a požiadajte o blokáciu platobnej karty, zabránite tým jej možnému zneužitiu. Mali by ste vedieť, že ku zneužitiu platobnej karty dochádza behom prvých pár minút po jej získaní. Kontaktné číslo na banku si preto uložte do mobilného telefónu. V prípade krádeže ohláste túto skutočnosť aj na polícii. Ak by Vám súčasne s platobnou kartou bola odcudzený aj mobilný telefón oznámte krádež platobnej karty v najbližšej pobočke banky.

Ako rozoznám či ide debetnú platobnú kartu alebo o kreditnú platobnú kartu? 2017-11-27T22:57:57+00:00

Najjednoduchší spôsob ako rozoznáte tieto dve karty je, že kreditná platobná karta má vystúpené tzv, embosované údaje, to znamená, že s touto platobnou kartou môžete platiť aj pri nákupe cez internet.

Ako dlho trvá bankám schválenie pôžičky? 2017-11-27T21:24:55+00:00

Je to rôzne, pretože každá banka má vlastné hodnotiace kritéria na základe ktorých sa rozhoduje či žiadateľovi pôžičku alebo úver poskytne. Závisí to aj od toho, či ste klientom banky v ktorej žiadate pôžičku, aj od toho o aký druh pôžičky máte záujem. Banky musia konať obozretne a preto nie je získanie úveru také jednoduché akoby sa zdalo. Aby ste však prispeli k rýchlejšiemu vybaveniu Vašej žiadosti o úver, mali by ste banke spolu so žiadosťou o úver predložiť kompletnú dokumentáciu, ktorá je potrebná na schválenie úveru. Zvyčajne banky vyžadujú predloženie dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, pasu, vodičského preukazu, rodného listu), potvrdenia o príjme, výpisov z účtu na ktoré je pripisovaná Vaša mzda za určité obdobie, ktoré je zvyčajne trojmesačné alebo dokladu o súčasnej adrese apod. V prípade, že žiada o poskytnutie pôžičky podnikateľ zvyčajne banky požadujú potvrdenie o príjme na základe daňového priznania. Ak ste občanom Európskej únie musíte sa pri žiadosti o pôžičku preukázať dvomi dokladmi totožnosti, povolením o trvalom pobyte alebo dokladom o pridelenom rodnom čísle. V niektorých prípadoch banky vyžadujú od žiadateľov o pôžičku potvrdenie o príjme, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní, doklad na overenie kontaktnej adresy klienta a súhlas manželky alebo manželky žiadateľa, ktorý žiada o vyššiu pôžičku.

Aké platobné karty najčastejšie banky ponúkajú klientom? 2017-11-27T21:22:27+00:00

Medzi najčastejšie ponúkané karty patrí (a) debetná platobná karta sa vydáva k bežnému účtu, pričom peňažné prostriedky je možné čerpať len do výšky disponibilného zostatku, pokiaľ nemáte zriadené povolené prečerpanie na účte. Vtedy Vám banka povolí ísť na účte do výšky nastaveného limitu do mínusu. Pri platbe touto kartou v obchode alebo pri výbere z bankomatu používate iba vlastné peniaze. Ak sa však rozhodnete využiť možnosti povoleného prečerpania, vtedy používate peniaze banky, za ktoré si banka účtuje úrok. O výške úrokovej sadzby sa informujte pred žiadosťou o tento bankový produkt priamo v banke, (b) kreditná platobná karta je platobná karta s vopred schváleným úverovým rámcom. Pri tomto druhu platobnej karty nedisponujete s vlastnými financiami, ale využívate peňažné prostriedky banky v podobe úveru. Na rozdiel od debetnej platobnej karty nie je viazaná na bežný účet. Kreditnou platobnou kartou môžete platiť v kamenných obchodoch ako aj u internetových obchodníkov. Pri kreditnej platobnej karte je stanovená povinná mesačná splátka úveru a v prípade, že túto splatíte v stanovenom termíne banka si žiadne úroky neúčtuje. Úver môžete čerpať počas istého obdobia bezúročne, väčšinou to býva 30 až 50 dní, (c) predplatená platobná karta je nabitá určitou sumou a je možné ju využiť ako darčekovú platobnú kartu, alebo môže slúžiť ako náhrada hotovosti, čo ocenia najmä rodičia  prípade vreckového u detí pretože im umožňuje mať výdavky neustále pod kontrolou, (d) charge karta je forma kreditnej karty s tým rozdielom, že úver respektíve vyčerpané peňažné prostriedky nemôžete splácať postupne, ale pretože sú splatné v celku a do konkrétneho dňa v mesiaci.

Ako bezpečne zaobchádzať s platobnou kartou? 2017-11-27T21:21:57+00:00

Dbajte na to, aby ste platobnú kartu uchovávali v obale na to určenom alebo v peňaženke aby sa táto mechanicky nepoškodila alebo nezmagnetizovala, čo môže následne spôsobiť problémy pri platení. Pri platbe platobnou kartou túto nepúšťajte z ruky ani z Vášho dohľadu, ako sa to veľmi často stáva najmä pri platbách v reštauráciách a vždy požiadajte o prenosný platobný terminál a až následne platbu realizujte.

Čo robiť, ak mám podozrenie, že sa niekto pri platení platobnou kartou snaží odpozorovať môj PIN kód? 2017-11-27T21:20:50+00:00

V platobnej transakcii nepokračujte do času, kým si nezaistíte diskrétnu vzdialenosť a možnosť bezpečného zadania PIN kódu. Pokiaľ túto skutočnosť zistíte až v čase realizácie platobnej transakcie venujte v nasledujúcich minútach zvýšenú pozornosť transakciám na platobnej karte. Každú neobvyklú platobnú transakciu bezodkladne oznámte banke.

Ako bezpečne používať platobnú kartu ? 2017-11-27T21:19:43+00:00

Pokiaľ sa rozhodnete pre nákup v kamennom obchode platobnou kartou PIN kód zadávajte vždy tak, že zakryjete klávesnicu platobného terminálu aby nebola viditeľná Vami zadaná číselná kombinácia PIN kódu tretím osobám. PIN kód nikdy nikomu neoznamujte (ani blízkym či rodine) a nikam si tento nezaznamenávajte, najmä nie do mobilného telefónu, na platobnú kartu alebo na lístok do peňaženky. Ak platíte bezkontaktnou platobnou kartou PIN kód nezadávajte, platobnú kartu po výzve obchodníka osobne priložte k platobnému terminálu a počkajte na signál o prevode platby. V oboch prípadoch vždy pred potvrdením platby skontrolujte správnosť údajov na platobnom terminály, najmä výšku platenej čiastky. Je potrebné si uvedomiť, že zadaním PIN kódu alebo priložením karty potvrdzujete správnosť účtovanej čiastky, čo má vplyv aj na výsledok prípadného reklamačného konania v banke. Po vykonanej platbe sa vždy uistite, že Vám obchodník vrátil platobnú kartu a vydal potvrdenku o zaplatení z platobného terminálu ako aj doklad z registračnej pokladnice. Následne skontrolujte správnosť platobných údajov. Ak Vám obchodník bezdôvodne zadržal platobnú kartu požiadajte obchodníka o vydanie písomného potvrdenia o tejto skutočnosti, ktoré by malo obsahovať základné údaje o zadržanej platobnej karte, najmä číslo platobnej karty, kto a kedy (časové a dátumové vymedzenie) Vám platobnú kartu zadržal.